Wat is de conventie transgenderzorg?

De conventie trad op 1 oktober 2017 in werking en is een overeenkomst tussen het RIZIVExterne link enerzijds en het UZ GentExterne link  en CHU LuikExterne link  anderzijds. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen.

De voorwaarde is wel dat je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds en goedkeuring van een adviserend arts kreeg. Specifiek binnen het UZ Gent en CHU Luik wordt op die manier psychosociale zorg en puberteitsremmers grotendeels terugbetaald. 

Wat wordt vergoed?

Psychosociale begeleiding

In totaal worden maximaal 40 psychosociale begeleidingsconsulten vergoed, zowel voor individuele als gezins- of groepsgesprekken, waarvan:

  • Maximaal 30 zittingen voor personen die jonger zijn dan 16 jaar;
  • Maximaal 25 zittingen voor personen die 16 jaar of ouder zijn.

Het persoonlijk aandeel bedraagt dan nog slechts 2,15 euro per consult. Als de 30 zittingen zijn opgebruikt vóór de leeftijd van 16 jaar, kan dezelfde persoon vanaf 16 jaar slechts voor 10 (en geen 25) zittingen een vergoeding ontvangen (30 + 10 = 40). 

Tijdens het eerste kalenderjaar kunnen maximaal 12 zittingen terugbetaald worden. Alle daaropvolgende kalenderjaren ligt het maximum op 8 zittingen. Wanneer in het eerste kalenderjaar maar 8 zittingen werden verstrekt (bijvoorbeeld omwille van intake en opstart in het najaar), mogen in het daaropvolgende jaar 12 zittingen ingezet worden. In het derde kalenderjaar kunnen dan opnieuw max. 8 zittingen gebruikt worden, enz. 

Van die max. 8 zittingen is het aantal gezinsgesprekken beperkt tot 2 per kalenderjaar met een max. van 5 van de 40. Het aantal groepsgesprekken is onbeperkt per kalenderjaar met een max. van 5 van de 40. Bijkomend wordt ook één preoperatief en één postoperatief gesprek vergoed voor of na een genderbevestigende operatie. Indien meerdere afspraken op één dag gepland staan, worden maximaal: 

  • Twee individuele zittingen vergoed;
  • Ofwel één individuele zitting en één pre- of postoperatief gesprek;
  • Ofwel één gezinsgesprek;
  • Ofwel één groepssessie. 

Meer info lees je op de website van het RIZIVExterne link .

Hoe een tegemoetkoming bekomen?

Tijdens een eerste afspraak (intake) bij één van de psychologen krijg je een aanvraagformulier zodat je kan intekenen op de conventie. Dit wordt dan door je hulpverlener naar de adviserende arts van de bevoegde mutualiteit opgestuurd. Deze zal per post een goedkeuring (positief advies) bezorgen, waarna je op consultatie kan gaan bij het UZ Gent of CHU Luik voor een bedrag van 2,15 euro per consult bij de psycholoog of/en sociaal werker.

Als aanvrager ontvang je geen factuur voor de eerste consultatie (uitgaande van een goedkeuring). Het ziekenhuis factureert vanaf de goedkeuring grotendeels rechtstreeks aan de mutualiteit. Na ieder consult krijgt de persoon een factuur voor het bedrag van 2,15 euro.  

Wat houdt de conventie niet in?

  • Geen tussenkomst voor consulten bij een endocrinoloog, chirurg of psychiater;
  • Geen tussenkomst in eventuele reiskosten naar het geconventioneerd centrum (UZ Gent of CHU Luik);
  • Geen tussenkomst voor consultaties bij psychologen buiten het UZ Gent of CHU Luik;
  • Geen tussenkomst voor personen die niet zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit (bv. mensen die in het buitenland wonen of een asielaanvraag hebben lopen).

Na de 25 of 30 terugbetaalde sessies binnen de conventie is een consult bij de psycholoog terug aan een standaardtarief van €47 of een tarief van €57 indien de psycholoog een therapie opleiding gevolgd heeft.

Laatst nagekeken op: .