Inhoud website

Deze site kwam tot stand in nauwe samenwerking met experts op het vlak van transgenderzorg en met ervaringsdeskundigen uit het transgender middenveld, en werd met veel zorg samengesteld. Ondanks wij redelijke inspanningen doen om op deze website juiste en up-to-date informatie te plaatsen, kan deze website onvolledigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Getuigenissen die terug te vinden zijn op de website werden geanonimiseerd en met goedkeuring van de getuigen gepubliceerd.

Het TIP waarborgt derhalve op geen enkele manier de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Het TIP wijst tevens elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of tekortkomingen in de inhoud van deze website af. Indien u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, neem dan zeker contact op. 

De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het TIP probeert belangrijke wijzigingen telkens één- of meermaals kenbaar te maken via een nieuwsbericht op de website of een Facebook-bericht. Het TIP spant zich in om deze website en de dienstverlening zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar geeft geen garanties voor de goede werking ervan.

Het TIP kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke technische (on)beschikbaarheid van de website. De informatie op deze website is tot slot in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

Gebruik website

U gebruikt deze website uitsluitend op uw eigen risico. Noch het TIP, noch enige andere derde partij betrokken bij de creatie, de productie of de terbeschikkingstelling van deze website, kan worden aansprakelijk gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van uw toegang tot of uw gebruik van deze website. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website u verschaft zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg van welke aard.

De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker, maar beoogt het algemene publiek te informeren. De inhoud kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is geen commerciële site maar kadert in een subsidie van de Vlaamse overheid, passend in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid. Het TIP werkt hard aan de toegankelijkheid van de website. Mocht je de website als geheel of delen ervan alsnog onvoldoende vlot kunnen raadplegen, neem dan zeker contact op. 

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites, informatie en contactgegevens van derden. Deze worden ter goeder trouw aangeboden en de opname van deze informatie op de website is geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. www.transgenderinfo.be geeft geen garantie noch aanvaardt de website enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, behandelingen e.a. Het TIP aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en/of pagina’s van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Aan dit aanbod van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Beroepsgeheim

De medewerkers van het TIP vallen onder de wet van het beroepsgeheim en bij alle contactmomenten wordt anonimiteit gegarandeerd. De medewerkers van het TIP mogen hun beroepsgeheim niet doorbreken en zullen dus geen informatie en persoonsgegevens doorgeven aan derden of andere hulpverleners. Enkel wanneer een medewerker het gevoel heeft dat de oproeper – op het moment van het contact – het leven van anderen of zichzelf in gevaar dreigt te brengen, heeft de medewerker het recht om de politie of hulpverlener (indien gekend) te verwittigen. Ook dan worden enkel de hoogstnodige gegevens gedeeld.

Privacy websitebezoek

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over bepaalde gegevens beschikken, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een genderpasje of een verzoek om als hulpverlener op de zorgkaart te komen, dan vragen wij u om expliciet uw gegevens na te laten. Dit realiseren we aan de hand van een toestemmingsformulier. De door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de aanvraag van het genderpasje of de zorgkaart. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen online systeembeheer. Dit systeem is streng beveiligd.

Daarnaast worden toestemmingsformulieren geprint en bijgehouden in een map, die eveneens goed beveiligd is en bewaard wordt in een afgesloten bureaukast. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden noch op onze website. U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze door ons te laten verwijderen. Uw internetbrowser bewaart op uw computer/tablet/gsm een geschiedenis van de websites die u bezoekt. Wil u niet dat uw browser een bezoek aan onze website bewaart, dan moet u die instelling van uw browser uitschakelen en/of uw browsergeschiedenis leegmaken.

Het TIP maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Zo kan het TIP het aantal unieke websitebezoekers en websitesessies achterhalen en meedelen in een jaarverslag. Deze gegevens zijn nodig om de maatschappelijke relevantie van de werking aan te tonen en blijvend subsidies te ontvangen.

Privacy mail-, telefoonverkeer, video/chat en fysiek bezoek

Het is de bedoeling van het TIP dat mensen in alle veiligheid en in volle vertrouwen kunnen (video)bellen, chatten, mailen of kunnen langskomen. Voor de statistieken, het kwaliteitsbeheer en eventueel wetenschappelijk onderzoek kunnen er geanonimiseerde gespreksgegevens worden bijgehouden. Het TIP beschikt over een rechtstreekse telefoonlijn die niet wordt beluisterd door derden.

De telefoon is zo ingesteld dat de medewerkers telefoonnummers van mensen die contact opnemen niet kunnen zien. De medewerkers kunnen u dan ook om die reden moeilijk terug opbellen. Telefoonnummers worden nergens genoteerd zonder uitdrukkelijke toestemming.

Het TIP heeft een mailbox met een sterk wachtwoord en tweestapsverificatie. Het wachtwoord wordt regelmatig maanden gewijzigd. Enkel medewerkers hebben toegang tot de mailbox en dit enkel via de werklaptop. De werklaptop blijft op de dienst en is nooit toegankelijk voor derden. De TIP medewerkers zien uw e-mailadres maar geven deze nooit zonder toestemming door aan derden. Het TIP werkt voor chat- en videogesprekken via Teams of Praatbox. Uw gegevens zijn veilig en worden niet verspreid. 

Het TIP lokaal wordt steeds afgesloten en is niet bereikbaar voor niet-medewerkers zonder hun aanwezigheid. Er is geen wachtzaal en u hoeft zich nergens voordien aan te melden. Gesprekken worden nooit opgenomen zonder toestemming.

Telefonie, e-mails en bezoeken worden geregistreerd in een streng beveiligd registratieprogramma. Hier worden alle geweten persoonsgegevens in opgeslagen: medium contactopname, leeftijd, provincie, genderidentiteit, doel contactopname, thema contactopname en evaluatie van het gesprek. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Deze gegevens zijn nodig om de maatschappelijke relevantie van de werking aan te tonen en blijvend subsidies te ontvangen.

Bereikbaarheid

Het TIP biedt hulp via chat, videogesprek, telefoon, e-mail en bezoek van dinsdag tot vrijdag telkens van 9 uur tot 16 uur. De bereikbaarheid is echter niet absoluut. Het TIP behoudt zich het recht om de openingstijden tijdelijk te wijzigen. De telefoonpermanentie kan doorgaans maximum 1 lijn ter beschikking stellen. Het TIP streeft ernaar om e-mails binnen de 7 werkdagen te beantwoorden. Bezoeken kunnen gegarandeerd worden indien er een afspraak werd gemaakt. Neem contact met ons op voor een afspraak. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentieExterne link . Dit houdt in dat u vrij bent om het werk te delen onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken — U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Laatst nagekeken op: .