Beyond Binary Bars

Van september 2022 tot en met juni 2023 coördineerde TIP het project ‘Beyond Binary Bars’, gericht op een situatieverbetering voor transgender personen die in een Belgische gevangenis verblijven. In het kader van dit project ontwikkelde het TIP diverse materialen:

Meer over het project en detentie lees je op de pagina 'Detentie'.

Project 'Alle liefs voor m/v/x' (De Gezinsbond)

Samen met heel wat andere LGBTI+ organisaties werkten we mee aan het project 'alle liefs voor m/v/x' van De Gezinsbond. Hieruit vloeide verschillende zaken uit voort: een themadossier met heel wat inhoudelijke artikels, een communicatietool om over seksuele en genderdiversiteit in gesprek te gaan met je gezin, verschillende webinars, filmavonden waar de film 'Petite fille' werd vertoond en een expo in het Guislain museum. Lees hier alles over het projectExterne link

Project 'op het kruispunt van' (çavaria)

Samen met çavaria en heel wat andere organisaties die met mensen werken die LGBTI+ zijn en/of een handicap hebben, ontwikkelden we tools zoals een podcast en informatiegids. Deze zijn bedoeld voor LGBTI+ personen met een handicap (en hun begeleiders/ouders). Lees hier alles over het project. Externe link

Leef- en genderinclusieve dienstverlening en communicatie (stad Antwerpen)

Voor het traject 'gender- en leefinclusieve dienstverlening en communicatie' van stad Antwerpen schreef het TIP handvaten over hoe zij hun dienstverlening en communicatie op verschillende vlakken leefvorm- en genderinclusief kunnen maken. Daarnaast hielpen we ook bij het opstellen van een e-learning voor het stadspersoneel over dit thema.

Het project liep van oktober 2022 tot april 2023.

Onderzoek naar geweldervaringen: Genoeg-Enough-Assez

Eind 2020 gaf Vlaams minister voor Gelijke Kansen, Bart Somers, opdracht om een grootschalig onderzoek te doen naar de geweldervaringen van LGBTI+ personen in Vlaanderen en Brussel. Dit onderzoek werd in 2021-2022 uitgevoerd door TIP onderzoeksmedewerksters Aisa Burgwal en Jara Van Wiele, onder supervisie van dr. Joz Motmans. De volgende onderzoeksvraag lag hierbij voor: “Welke ervaringen hebben LGBTI+ personen met geweld in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek?”. 

Door geweldervaringen te bevragen in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek kunnen de voorliggende onderzoeksresultaten als een nulmeting dienen. Op deze manier kunnen evoluties over de tijd waargenomen worden bij een volgende meting. Tevens was het de opdracht om een vragenlijst te ontwerpen die ook in de toekomst kan worden afgenomen. Daartoe werd tevens een technisch rapport aan de overheid opgeleverd.

Lees alles over het onderzoek op de pagina Genoeg-Enough-Assez.

Europees project ‘TRANSFORM’

Het TIP is partner in een Europees project “TRANSFORM: Raising standards of health care service provision for LGBTIQ peopleExterne link ” waarbij we de Maltese partners adviseren in de ontwikkeling van een website gericht op huisartsen, psychosociale professionals, verpleegkundigen, verloskundigen, hulpverleners en andere gezondheidswerkers, naar het voorbeeld van de voormalige website www.transgenderzorg.be&nbspExterne link ;(nu geïntegreerd in deze website) van het TIP ontwikkeld.

Tevens werken we mee aan de opleiding van 80 huisartsen en 25 hulpverleners van de spoedafdelingen in Malta en Gozo om ervoor te zorgen dat hun praktijken inclusief zijn voor LGBTIQ-patiënten en verstrekken we hen van gespecialiseerde kennis over de behandeling van transgender patiënten voor generieke aandoeningen.

TransCareCovid-19 studie

Het TIP werkte mee aan de TransCareCovid-19 studie, een globaal onderzoek dat de situatie van transgender personen en de toegang tot transgenderzorg tijdens de COVID-pandemie in kaart brengt. Meer dan 7000 transgender personen over heel de wereld namen deel aan deze studie, waarvan minstens 60% beperkingen vreesden in toegang tot transgenderzorg omwille van COVID-19.

Meer over deze studie lees je op de webpagina 'Impact van COVID-19 op transgenderzorg'.

0-meting intersekse

In samenwerking met Rutgers WPF en met financiële steun van de Vlaamse Overheid, werkte het TIP mee aan het opzetten van een 0-meting naar de bekendheid met en houding tegenover mensen met intersekse/differences in sex development in Vlaanderen en Nederland. Meer over dit project en de resultaten lees je hierExterne link .

Toegankelijkheidscheck

Na 6 jaar werking nam het TIP de werking kritisch onder de loep om de toegankelijkheid waar nodig te verbeteren. “De TIP toegankelijkheids-check” leidde tot concrete verbeteringsacties in onze werking.

Europese studie naar legale gendererkenning

Het TIP was als senior expert betrokken bij de Europese studie uitgevoerd door ICF in opdracht van de Europese Commissie: “Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality”.Externe link  Deze studie had tot doel na te gaan of er een positieve correlatie bestaat tussen enerzijds inclusieve wettelijke en beleidsmaatregelen inzake gendererkenning en anderzijds het welzijn van transgender personen, rekening houdend met hun sociaal-demografische en -economische positie in de samenleving. Het eindrapport lees je hierExterne link PDF .

Startnota m.b.t. meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek

Het TIP schreef in opdracht van de Vlaamse Overheid een startnota met betrekking tot “Het meten van genderidentiteit in algemene en doelgroep specifieke kwantitatieve studiesPDF ”. Met deze startnota beoogt het TIP de best practices omtrent het bevragen van genderidentiteit zowel binnen het Vlaamse (bevolkings)onderzoekslandschap als daar buiten te bundelen, de bestaande noden hierover te onderscheiden en concrete aanbevelingen hieromtrent te doen.

De adviesnota dient als aanzet om in de toekomst concreet op een kwalitatieve, inclusieve en respectvolle manier gegevens te verzamelen met betrekking tot genderidentiteit en genderdiversiteit. Met hierbij voldoende aandacht voor personen die zich buiten de binaire mannelijke en vrouwelijke hokjes identificeren. Tenslotte is het belangrijk dat de aanbevelingen uit de startnota geïmplementeerd worden in zowel algemeen bevolkingsonderzoek als in doelgroep specifieke enquêtes. Je kan hier de adviesnota (2020) downloadenPDF .

Onderzoek levenskwaliteit transgender jongeren 

In opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen voerde het TIP in samenwerking met het kinder- en jongerengenderteam (UZ Gent) een onderzoek uit naar de leefsituatie en noden van transgender jongeren (12 tot 24 jaar) en hun ouders. Hierbij worden zowel heel wat bestaande data ontsloten voor deze leeftijdsgroep en wordt er tevens via diepte-interviews met jongeren en met ouders in kaart gebracht welke noden zij ervaren.

Onderzoek intieme partnerrelaties

Het TIP hielp de onderzoekers van "Elke relatie telt: onderzoek naar intieme partnerrelaties" bij het opstellen van een inclusieve vragenlijst, afgestemd op de situatie van transgender personen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent: prof. dr. Alexis Dewaele, prof. dr. Mieke Van Houtte en prof. dr. Ann Buysse. De inzichten van de studie helpen ons om te kunnen detecteren tegen welke uitdagingen koppels botsen en welke factoren daarin een significante rol spelen. 

Onderzoek 'Transgender personen in België: 10 jaar later'

In opdracht van  het Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (IGVM) onderzocht het TIP de actuele uitdagingen, leefsituaties en discriminatie-ervaringen van transgender personen in België. Dit onderzoek is een follow-up onderzoek ten aanzien van het onderzoek van 10 jaar geledenPDF  en wil nagaan in welke mate er 10 jaar later andere ervaringen worden opgetekend. Het onderzoek werd gepubliceerd en gepresenteerd op 4 december 2018. Je kan het onderzoeksrapport hier lezenPDF

Behoefteanalyse in opdracht van stad Gent

In opdracht van de stad Gent voerde het TIP een behoefteanalyse (2017) uit naar de noden en wensen van transgender personen ten aanzien van stad Gent. Dit onderzoek informeerde de stad Gent op welke verschillende beleidsdomeinen zij ondersteunende acties voor transgender personen in hun beleid kan integreren. Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent de brochure ‘Hij/Zij voorbij’Externe link PDF  uit.

Seksuele gezondheid bij trans personen die aan sekswerk doen in Antwerpen

In samenwerking met vzw Ghapro (nu Violett AntwerpenExterne link ) en Boysproject Externe link onderzocht het TIP de gezondheidsrisico's van transgender personen die aan sekswerk doen in het Antwerpse Schipperskwartier. Daarnaast werd ook gekeken naar welke noden zij hebben, o.a. betreft hormoongebruik. Het onderzoeksrapport kan je hier lezenPDF .

Onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor suïcidegedachten en -pogingen

In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)Externe link voerde het TIP onderzoek naar de risico- en beschermende factoren bij Vlaamse holebi en transgender personen (2016). Dit onderzoek leidde onder andere tot de beslissing van de Vlaamse Overheid tot het opzetten van een suïcidepreventieprojectExterne link  (2018) specifiek gericht op holebi’s en transgender personen. De website GendervonkExterne link is hiervan het resultaat.

Onderzoek welzijn van kinderen met transgender ouder

In samenwerking met prof. dr. Dimitri Mortelmans en dr. Myrte Dierkx van Universiteit Antwerpen (UA) voerde het TIP mee onderzoek naar het welzijn van kinderen wanneer hun ouder in transitie gaat. Dit onderzoek voedde een groot deel het project rond partnerzorg

Laatst nagekeken op: .