Om een goed zicht te hebben op het kostenplaatje van medische ingrepen, consulten en behandelingen is het belangrijk te weten of en hoe je bent verzekerd. In tweede instantie is het nuttig om na te gaan of je beroep kan doen op bepaalde gunsten. Informeer hiervoor bij je ziekenfonds. 

Verhoogde tegemoetkoming

Bij wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming stijgt het aandeel verzekeringstegemoetkoming ten voordele van het aandeel remgeld. Het aandeel verhoogde verzekeringstegemoetkoming noemt dan verhoogde tegemoetkoming. Wanneer jij (of de persoon bij wie je ten laste ingeschreven staat) recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, kosten de verstrekte zorgen minder. 

Derdebetalersregeling

Bij wie een derdebetalersregeling van toepassing is, moet niet de volledige medische kost worden betaald. Je hoeft de verzekeringstegemoetkoming niet voor te schieten en betaalt enkel het remgeld. Vervolgens wordt de verzekeringstegemoetkoming rechtstreeks afgehandeld met het ziekenfonds en hoef je geen terugbetaling van het ziekenfonds af te wachten.

Maximumfactuur

Voor elk gezin wordt het principe van de maximumfactuur (MAF) gehanteerd. Dit is een financiële beschermingsmaatregel, die in voege kan treden wanneer meerdere ingrepen plaatsvinden binnen eenzelfde kalenderjaar. Er wordt per jaar per gezin een plafond bepaald voor de hoeveelheid remgeld dat maximum kan worden gevraagd. Dit plafond wordt bepaald op basis van het inkomen van het gezin (inkomens-MAF) of een bepaalde erkenning (sociale MAF). Indien het plafond wordt bereikt, zullen alle nog bijkomende kosten (tot het einde van dat jaar) door het ziekenfonds worden betaald.

Sociaal tarief of afbetalingsplan

Afhankelijk van de persoonlijke situatie of de aard van de zorgvraag kan het zijn dat de zorginstantie een sociaal tarief of afbetalingsplan hanteert. Vraag hierover meer informatie bij de sociale dienst en/of de zorgverstrekker, wanneer wordt vermoed dat je in aanmerking komt.

Doorverwijzing huisarts

Wanneer op doorverwijzing van de huisarts gebruik gemaakt wordt van bepaalde zorgen, kan de verzekeringstegemoetkoming hoger zijn ten voordele van het zelf te betalen aandeel (remgeld).

Laatst nagekeken op: .