Wie kan een aanpassing van de voornaam aanvragen?

Alle personen die de overtuiging hebben dat hun toegewezen geboortegeslacht niet (volledig) overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit. 

In België kunnen volgende mensen de standaardprocedureExterne link volgen:

  • Meerderjarige personen met Belgische nationaliteit; 
  • Niet-ontvoogde minderjarige personen met Belgische nationaliteit, die minstens 12 jaar oud zijn en worden bijgestaan door hun beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s); 
  • Ontvoogde minderjarige personen met Belgische nationaliteit; 
  • Personen die geen Belgische nationaliteit hebben, geen erkend vluchteling of staatloze zijn, maar wel een aanvraag hebben ingediend om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en nog geen officiële voornaam hebben.

Het verzoek moet worden ingediend door de persoon die de voornaam wil aanpassen of door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Een verzoek voor een minderjarig kind (vanaf de leeftijd van 12 jaar en niet ontvoogd) moet door beide ouders samen worden ingediend, zelfs wanneer zij gescheiden leven.  

Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit evenwel niet uit dat tijdens de procedure naar de mening van de andere ouder kan worden gevraagd. 

Voor sommigen is het niet mogelijk om de voornaam te laten aanpassen of/en zijn er andere procedures van toepassing. Deze worden hieronder verder toegelicht. 

Personen onder bewindvoering 

Tot 1 september 2014 kon aan personen die vanaf hun geboorte of vanaf zeer jonge leeftijd een ernstige verstandelijke handicap hebben, het statuut van ‘verlengd minderjarige’ toegekend worden. Hun ouders bleven dan het ouderlijk gezag over hen uitoefenen. Sinds de nieuwe wet bewindvoering die op 1 september 2014 in werking trad, beslist de vrederechter voor alle personen waarvoor een beschermingsmaatregel aangevraagd wordt over een bewindvoering ‘op maat’. 

Personen die reeds ingekanteld zijn in het bewindsysteem, en beschikken over een vonnis van de vrederechter zonder vermelding van handelingsonbekwaamheid t.a.v. de aanpassing van voornaam en/of geslachtsregistratie, vallen onder de procedure voor volwassenen. Indien in het vonnis staat dat dat deze persoon onbekwaam verklaard is voor een aanpassing van de voornaam en/of geslachtsregistratie, dan zal deze nooit (zelf) de mogelijkheid hebben om dit te kunnen uitvoeren. 

We raden aan om het vonnis mee te nemen en zeker geen attest waarin staat dat de persoon in kwestie over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geboortegeslacht en de innerlijke beleefde genderidentiteit niet overeenstemmen, want dan valt hij/zij/die onder de procedure voor minderjarigen. Indien men nog onder het oude verlengd minderjarig-systeem valt, wordt men aanschouwd als een -15 jarige en volgt men de procedure voor minderjarigen. 

Personen met buitenlandse afkomst

Personen met Belgische nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister, maar geen Belgische geboorteakte 

In dit geval zijn de Belgische regels van toepassing. Let wel: men dient zelf te zorgen voor een afschrift van de geboorteakte. Meer informatie over hoe je buitenlandse documenten moet legaliseren voor gebruik in België lees je op de website van de FOD Buitenlandse zakenExterne link .

Personen met Belgische nationaliteit, niet ingeschreven in Belgisch bevolkingsregister en geen Belgische geboorteakte 

In dit geval doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel: administratief centrum, Anspachlaan 6, 1000 Brussel.

Personen ingeschreven in het wachtregister 

In dit geval kan je geen aanvraag indienen in België. Zij moeten hiervoor contact opnemen met de bevoegde diensten in hun land van herkomst. Een voornaamswijziging zal bijgevolg enkel mogelijk zijn volgens de nationale wetgeving van het herkomstland.  

Personen die geen Belgische nationaliteit hebben, die geen erkende vluchteling of staatloze zijn

In dit geval kan je geen aanvraag indienen in België. Zij moeten hiervoor contact opnemen met de bevoegde diensten in hun land van herkomst. Een voornaamswijziging zal bijgevolg enkel mogelijk zijn volgens de nationale wetgeving van het herkomstland.  

Erkend vluchteling/staatloos

Personen die erkend vluchteling zijn en nog géén aanpassing hebben doorgevoerd in het herkomstland, kunnen een aanpassing van geslachtsregistratie en/of voornaam aanvragen in de gemeente waar men ingeschreven is. Je volgt dus eigenlijk de administratieve procedure en gaat langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. 

Personen die erkend vluchteling zijn en wél al een aanpassing van geslachtsregistratie en/of voornaam voltrokken hebben, dienen een bewijsstuk uit het herkomstland te kunnen voorleggen in België (beëdigd vertaald). De burgerlijke stand in België dient die wijziging te erkennen en zal deze opnemen in de registers. In dit geval wordt de gewone procedure niet gevolgd. 

Laatst nagekeken op: .