Onze beleidsvoorstellen voor de verkiezingen van 2024

Inleidend

In 2024 trekken we opnieuw richting de stembus. Er zijn Europese, federale, regionale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Graag grijpen we dit momentum aan om (trans)genderinclusie hoger op de politieke agenda te plaatsen.

In onderstaand memorandum formuleren we concrete beleidsvoorstellen die leiden tot een inclusief beleid dat uitgaat van een intersectionele visie. Tegelijk benadrukken we het belang én de noodzaak van doelgroepspecifiek beleid. Trans personen en hun omgeving hebben specifieke noden die vragen om een structureel beleid op maat, en dit op alle niveaus. 

Memorandum

Ons memorandum kan PDF je hier inkijkenPDF  en wordt bezorgd aan alle politieke partijen en heel wat beleidsmakers.

Beleidsvoorstellen

Juridisch

Verzekeren van inclusieve genderregistratie (federaal)

 • We vragen een vlotte afhandeling die de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof (2019) omzet in concrete wetspraak die komaf maakt met het onherroepelijk en binair karakter van de wet.
 • We vragen een oplossing voor het onnodige leeftijdsverschil in de procedure voornaamswijziging (mogelijk vanaf 12 jaar) en de procedure wijziging geslachtsregistratie (mogelijk vanaf 16 jaar). We vragen een gelijkschakeling naar 12 jaar.

Verzekeren van bestraffing, opvolging en voorkoming van discriminatie en geweld ten aanzien van trans personen (federaal)

 • We vragen bewustmakingscampagnes die ervoor zorgen dat slachtoffers van discriminatie of geweld weten welke incidenten ze bij welke instantie kunnen melden.
 • We vragen dat er extra aandacht komt voor gender en seksuele diversiteit in de opleiding voor personeel bij de politie en hulpdiensten.
 • We vragen sensibiliseringscampagnes en omstaanderstrainingen voor burgers en diensten die (on)rechtstreeks in aanraking komen met geweld en discriminatie ingegeven door transfobie.
 • We vragen serieuze inspanningen om de middenveldorganisaties die werken rond gender- en LGBTI+ inclusie (zoals het Transgender Infopunt) en hun initiatieven voor de bevordering van mentaal welzijn (zoals ons toolplatform www.gendervonk.beExterne link en permanentielijn) structureel meer te subsidiëren en bondgenoot/peersupport van trans personen onderling te versterken.
 • We vragen bijkomend onderzoek naar het voorkomen van micro-agressies t.a.v. trans personen. 

Zorg

Verzekeren van gespecialiseerde, toegankelijke en kwaliteitsvolle transgenderzorg (preventief: Vlaams, curatief: federaal)

 • We vragen dat de federale overheid voorziet in voldoende middelen in het budget voor de conventie transgenderzorg, zodat bestaande en opstartende genderteams die zich willen engageren rond kwaliteitsvolle en gespecialiseerde transgenderzorg zich onder- en gesteund voelen.
 • We vragen de aanwezigheid van voldoende multidisciplinaire genderteams die ervoor zorgen dat de wachttijden voor transgenderzorg korter worden en dat mensen toegankelijke zorg vinden bij hen in de buurt.
 • Gezien de toenemende instroom en de verjonging van zorgvragers, moet er minstens één bijkomend kinderen en jongeren genderteam worden opgezet in Vlaanderen, en ook minstens één in Franstalig België.

Door de toename in zorgaanbieders, en tegelijkertijd het gebrek aan erkende opleiding en nationale protocollen, ontstaan nieuwe uitdagingen met betrekking tot het uitwerken van een gemeenschappelijke visie van de organisatie van genderbevestigende zorg.

 • We vragen dat de federale overheid de verschillende genderteams en zorgverleners actief binnen transgenderzorg samenbrengt door middel van het organiseren van structureel overleg en intervisie.
 • We vragen een vertaalslag van de Standards Of Care (SOC8)Externe link , de internationale zorgrichtlijnen voor transgenderzorg, naar nationaal niveau. Dit steeds in nauwe samenwerking met de doelgroep.
 • We vragen dat er een erkende opleiding in transgenderzorg wordt georganiseerd.

Verzekeren van transparante en geïnformeerde communicatie voorafgaand, tijdens en na transgenderzorg (federaal en Vlaams)

 • We vragen dat het TIP financieel ondersteund wordt om ook in de toekomst een informerende rol te blijven opnemen.
 • We vragen minimaal een vertaalslag van onze website naar het Frans met focus op de Waalse context. Eveneens vragen we een Franstalige tegenhanger van het TIP in Wallonië waar mensen met vragen over het transgenderthema gratis en snel terecht kunnen.
 • We vragen dat de overheid genderteams aanmoedigt om uitgebreide informatie over hun werking en zorgaanbod te ontsluiten op hun website of/en infobrochures.

Verzekeren van betaalbare transgenderzorg (federaal)

 • We vragen dat de federale overheid voorziet in een oplossing voor de niet-vergoedbare medische prestaties in kader van transgenderzorg zoals terugbetaling ontharing van de genitale zone ter voorbereiding op chirurgie, ontharing van het aangezicht en hormonale preparaten zoals Nebido.
 • We vragen opleiding voor de mutualiteiten en verzekeraars over medische genderbevestigende interventies en structureel overleg tussen hen en de zorg zodat er meer transparantie ontstaat rond hun financiële tussenkomst. 

Verzekeren van structurele samenwerking met eerste- en tweedelijnszorg (Vlaams)

 • We vragen een structurele subsidiëring voor een doelgroepspecifieke werking en educatie via een liaisonfiguur binnen de CGG analoog aan deze van referentie CAW Oost-Vlaanderen om zo naast het beantwoorden van welzijnsvragen ook tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare en toegankelijke psychologische begeleiding.
 • We vragen dat er blijvend wordt ingezet op het vormen van huisartsen over het transgenderthema door het ontwikkelen van een e-learning gericht op huisartsen.

Verzekeren van bevolkingsonderzoek i.k.v. kankeropsporting met oog voor trans personen (federaal)

 • We vragen dat de federale overheid de oproepen van deze preventieve screenings niet langer organiseert op basis van het rijksregisternummer maar onderzoekt welke kenmerken van de persoon men nodig heeft voor welk soort screening of doeleinde. Voor kankerscreenings is het al dan niet beschikken over bepaalde organen of lichaamskenmerken een nuttiger classificatiesysteem dan genderidentiteit. Onze adviesnotaPDF kan als inspiratiebron dienen.

Verzekeren van nazorg (federaal)

 • We vragen dat de aantal geconventioneerde zittingen worden opgetrokken in het kader van nazorg.

Onderwijs

Verzekeren van genderinclusieve taal en beleid op school (Vlaams)

 • We vragen dat de Vlaamse Overheid onderwijsinstellingen actief aanmoedigt om in te zetten op genderinclusieve taal dat tot uiting komt in o.m. sanitair, brieven, diploma’s, websites, inschrijvingsformulieren, digitale schoolplatformen en mondelinge communicatie.
 • We vragen dat de Vlaamse Overheid onderwijsinstellingen actief aanmoedigt om een (trans)genderinclusief beleidsplan op te stellen. Concreet wordt er minimaal vorm gegeven aan een (trans)genderinclusief anti-pestbeleid en schoolreglement. Onze uitgebreide webpagina’s specifiek voor onderwijspersoneelExterne link kunnen als inspiratiebron dienen.
 • We vragen een basisopleiding rond het transgenderthema voor directies, onderwijspersoneel en CLB-medewerkers in het kleuter-, lager-, middelbaar- en hoger onderwijs. Bij voorkeur is er in alle lerarenopleidingen een verplichte module over gender- en seksuele diversiteit.

Verzekeren van genderinclusieve registratie en psychodiagnostische tests (Vlaams)

 • We vragen dat de Vlaamse Overheid onderwijsinstellingen en CLB aanspoort om gendergeladen registraties en psychodiagnostische tests te vermijden of vernieuwen. Er wordt tevens voorzien dat registratieprogramma’s die het geslacht of gender van de studenten en personeel registreren, snel en efficiënt kunnen bijgewerkt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met non-binaire personen.
 • We vragen dat de Vlaamse Overheid erop toeziet dat studiebewijzen vlot worden aangepast na officiële wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie.

Verzekeren van lessen over genderdiversiteit aan alle schoolgaande jeugd en lessen over transgenderzorg aan gespecialiseerde hulp- en zorgverleners in opleiding (Vlaams)

 • We vragen dat info over diverse gezinsvormen en genderbelevingen in de eindtermen worden opgenomen. Concreet willen we dat de onderwijskoepels worden aangemoedigd om verplichte lessen te voorzien over genderdiversiteit die tot betere aanvaarding van en begrip voor trans personen leidt.
 • We vragen dat studenten aan het hoger onderwijs opleiding krijgen rond het transgenderthema en transgenderzorg. Heel specifiek gaat het in eerste instantie over studenten die in contact kunnen komen met transgenderzorg en transgender personen, zoals studenten geneeskunde, (toegepaste) psychologie, sociaal werk, orthopedagogie, logopedie en verpleeg-, vroed- en zorgkunde.

Verzekeren van veilig en warm onderwijs voor trans studenten (Vlaams)

 • We vragen financiële en logistieke ondersteuning voor initiatieven van leerlingen en personeel om veilige(re) plekken in te richten voor LGBTI+ personen (zogenaamde GSA’s).
 • We vragen wederkerend onderzoek naar het welbevinden en de zorgnoden van trans leerlingen in het middelbaar en hoger onderwijs.

Gezin

Verzekeren van wettelijk kader voor draagouderschap eb toegankelijke adoptie en pleegzorg (federaal)

 • We vragen een wettelijk kader voor draagouderschap dat geen onderscheid maakt op basis van het geslacht, genderidentiteit of -expressie en seksuele- of romantische oriëntatie van de wensouder(s). We vragen tevens dat Initiatieven die rond draagouderschap werken worden gesubsidieerd.
 • We vragen dat initiatieven die rond binnenlandse adoptie en pleegzorg werken gevormd worden in het transgenderthema.
 • We vragen dat er meerdere interlandelijke adoptiekanalen worden onderzocht met regio’s die opstaan voor LGBTI+ wensouders.

Verzekeren van ondersteuning voor gezinscontext van trans personen (federaal)

 • We vragen structurele subsidiëring van initiatieven die de familie- en gezinscontext opvangen. We denken hierbij aan ons eigen partnerproject voor (ex-) partners van trans personen alsook aan Berdache vzw, de vereniging voor en door ouders van gendervariante kinderen die wij ondersteunen. Voor siblings/brussen en kinderen van trans personen, is er momenteel geen aanbod. Het TIP kan en wil hierin een actieve rol (blijven) opnemen.
 • We vragen dat de overheid extra inzet op de sensibilisering van gezinnen door educatie te verzekeren aan organisaties die zich richten op gezinnen.

Tewerkstelling

Verzekeren van een leidraad voor een op maat gemaakte werkhervatting en (trans)genderinclusieve werkcontext voor trans werknemers (federaal en Vlaams)

 • We vragen dat de overheid zich inspant om werkgevers en HR-verantwoordelijken te sensibiliseren rond het transgenderthema en genderinclusie op de werkvloer.
 • We vragen dat wetenschapsbeleid investeert in deze thematiek, en dat alle bevolkingsstudies vanuit de federale of regionale overheid gendervagen opnemen, zoals aangegeven in onze adviesnota.

Vragen?

Heb je vragen over onze beleidsvoorstellen of andere suggesties?

Mail ze naar contact@transgenderinfo.be