Wat betekent transgender?

'Transgender' is een verzamelterm die mensen beschrijft van wie de genderidentiteit (innerlijke gendergevoel) niet volledig overeenstemt met het geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte. De term dekt een brede waaier aan verschillende binaire en niet-binaire genderidentificaties en belevingen. 

Het tegenovergestelde van 'transgender' is 'cisgender', een verzamelterm die mensen beschrijft van wie de genderidentiteit en het toegewezen geboortegeslacht met elkaar overeenstemmen.

Wanneer we spreken of schrijven over personen, wordt 'transgender' of 'trans' als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Dit om aan te tonen dat de persoon meer is dan enkel trans. Je spreekt/schrijft dan over 'transgender personen' of 'trans personen'. Lees verder op de pagina's genderinclusieve taal.

Trans paraplu

De conceptualisering van de trans paraplu of 'trans' als verzamelterm drukt de diversiteit aan genderbelevingen uit. Onder het brede begrip verstaan we iedereen die op vlak van genderidentiteit of genderexpressie verschilt van de (cisgender) norm. Volgens deze visie wordt soms ook cross-dressing opgenomen binnen de definitie van 'transgender'. Waar bij trans vrouwen, mannen en non-binaire personen het afwijken van de norm zich situeert op vlak van genderidentiteit, situeert het zich bij personen die aan cross-dressing doen meer op het gebied van genderexpressie, al kan er ook een identiteitscomponent aanwezig zijn.

De trans paraplu omvat zowel binaire als niet-binaire genderidentiteiten. Volgens deze opdeling maken non-binaire personen deel uit van de trans paraplu. Het is echter belangrijk om aan te geven dat sommige non-binaire personen zich ook van het onderscheid tussen cisgender en transgander af etten en zich niet als cis of trans identificeren, maar eerder buiten deze opdeling staan. We gebruiken deze opdeling om te kunnen spreken over bepaalde specifieke onderwerpen, maar het is belangrijk om te weten dat iedereen zichzelf kan identificeren zoals die dat wil en voelt.

Hoewel genderdiversiteit op zich oneindig is, maken vele mensen gemakshalve toch een indeling in enkele (gender)groepen die een aantal kenmerken en ervaringen delen, en zich daarmee onderscheiden van andere (gender)groepen. Daarom kent onze website aparte webpagina's over trans vrouw/man, non-binair en cross-dressing

  • Personen die aan cross-dressing doen verplaatsen zich tijdelijk in een genderexpressie die niet (volledig) overeenkomt met hun genderidentiteit
  • Met trans vrouw/man bedoelen we trans personen die zich identificeren als vrouw of man (en hier vaak een aantal sociale, medische en/of juridische stappen toe zette).
  • Non-binair is een parapluterm voor (trans) personen die zich niet (enkel) identificeren als vrouw of man.

Let wel: de indeling onder de trans paraplu is arbitrair. Mensen zijn niet in één hokje te plaatsen en trans terminologie blijft continue in beweging. Eén omsluitende definitie geven die voor iedereen past, is onmogelijk én ongewenst. We kunnen ook niet verwachten dat labels voor identiteiten nooit meer zullen veranderen. Iedereen kan voor zichzelf uitmaken hoe die genoemd wil worden. Echter gebruiken we deze labels om gemakkelijker over bepaalde zaken te kunnen schrijven en praten.

Laatst nagekeken op: .