De zorgkaart biedt een overzicht van alle zorgverleners in Vlaanderen die aangeven op professioneel vlak ervaring te hebben met trans personen en kennis/voeling hebben ten aanzien van het transgenderthema.

Doorheen de jaren werden ook (praat)groepen, verenigingen en de onthalen van de CAW aan de zorgkaart toegevoegd. De lijst is opgemaakt op basis van kennis en netwerken waarover het Transgender Infopunt beschikt en wordt op continue basis aangevuld. 

Verschillende zorgtypes

Op de zorgkaart zijn verschillende zorgtypes opgenomen:

 1. Vereniging
 2. Opvang en infoplek
 3. Centrum Algemeen Welzijn
 4. Psychische begeleiding
 5. Stem/logopedie
 6. Permanente ontharing
 7. Vruchtbaarheidsbehandeling
 8. Hormonale behandeling
 9. Lichaamschirurgie
 10. Gelaatschirurgie
 11. Bekkenbodem kine
 12. Medische tatoeage
 13. Postoperatieve nazorg

De vier eerste zorgtypes behoeven extra uitleg om de verschillen te duiden.

Psychische begeleiding

Onder psychische begeleiding verstaan we de ondersteuning die je kan krijgen van psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en seksuologen. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt wanneer men spreekt over psychische begeleiding. Toch hebben ze een andere betekenis. Lees meer over de verschillen op de website vindeenpsycholoog.beExterne link . Bij deze contacten kan je terecht voor langdurige psychische ondersteuning tegen betaling.

Centra Algemeen Welzijn (CAW)

Bij de Centra Algemeen Welzijn (CAW)Externe link  kan je terecht voor kortdurende professionele ondersteuning en basisinformatie met betrekking tot het transgenderthema, maar ook voor andere vragen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie en/of persoonlijke, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Je kan er ook terecht met problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving. Deze hulp is gratis.

Vereniging

Onder vereniging verstaan we (praat)groepen voor en door trans personen of mensen uit hun dichte omgeving. Je kan er terecht om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Hier vind je geen (professionele) hulpverlening terug. De meeste activiteiten en bijeenkomsten zijn gratis.

Zorgverlener binnen een genderteam of extern aan een genderteam

Bepaalde zorgverleners werken vanuit een multidisciplinair genderteam. Andere zorgverleners zijn niet verbonden aan een genderteam. De zorgverleners staan elk afzonderlijk opgelijst op de zorgkaart, los van het gegeven of ze verbonden zijn aan een multidisciplinair genderteam of niet.

De zorgverleners die verbonden zijn aan een multidisciplinair genderteam zijn niet rechtstreeks te bereiken. Je zal altijd bij een secretariaat terecht komen en niet rechtstreeks bij de zorgverlener zelf. Bovendien kan je niet kiezen welke psychische hulpverlener je wenst bij een multidisciplinair team. Je wordt -na aanmelding op de wachtlijst- toevallig toegewezen aan een psychische hulpverlener.

Zorgverleners die geen deel uitmaken van een genderteam kan je wel rechtstreeks bereiken via de gegevens op de zorgkaart. Bovendien kan je meestal enkel terecht bij een endocrinoloog/chirurg van een genderteam als je eerst gezien bent door een psychische hulpverlener van hetzelfde genderteam. Meer info over hoe een genderteam werkt versus een traject via de zorgkaart, lees je in onze zorgbrochure.

Geen kwaliteitslabel

De contacten die de zorgkaart biedt, worden ter goeder trouw aangeboden. De opname van deze contacten is dus geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. Concreet hebben de zorgverleners op onze kaart geen specifieke opleiding genoten die door het TIP werd georganiseerd. In de toekomst zouden we hiernaar toe willen werken. De zorgverleners geven zelf aan kennis te hebben van het transthema en/of professionele ervaring in het werken met trans personen.

Bij het toevoegen van zorgverleners hanteren we enkele formele algemene criteria. Het Transgender Infopunt kreeg toestemming van de Orde der ArtsenExterne link om zorgverleners op te nemen in deze lijst. De vermelde beroepsbeoefenaars (artsen, psychologen en logopedisten) zijn geregistreerd in de federale databank van beroepsbeoefenaars bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in overeenstemming met de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen (vroegere KB nr 78).

Psychologen zijn daarnaast ook erkend bij de PsychologencommissieExterne link . Seksuologen en psychotherapeuten zijn (voorlopig) geen erkende titels. Seksuologen zijn mogelijks aangesloten bij de beroepsvereniging. Seksuologen en psychotherapeuten die geen arts of psycholoog zijn en niet vermeld worden op het online register van hun beroepsvereniging, dienen ons een bewijs van hun met succes afgeronde opleiding te bezorgen om toegelaten te worden tot de zorgkaart. Wij beperken de therapieopleidingen hierbij tot de vier oriëntaties die door de Hoge Gezondheidsraad zijn vastgesteld in advies nr. 7855:

 • psychodynamisch
 • cliëntgericht
 • gedragstherapeutisch
 • en relatie- en gezinstherapie.

Later kunnen daar nog oriëntaties bijkomen, na advies van de Federale Raad voor de Psychotherapie.

Gezien de brede scope van de opleiding logopedie vragen wij de logopedisten tweejaarlijks een certificaat/bewijs van bijscholing i.v.m. de stem voor te leggen.

De onthaalwerkingen van het Centrum Algemeen WelzijnExterne link (CAW voor volwassenen en JAC voor jongeren) zijn na 3 jaar samenwerking tussen het TIP en CAW toegevoegd aan de zorgkaart. Ook hier werd gewerkt naar criteria en richtlijnen vooraleer men op de zorgkaart kon komen.

Zelf op de zorgkaart komen?

Ben je zelf zorgverlener en wil je graag opgenomen worden op de zorgkaart, neem dan gerust contact met ons op.

Ben je als zorgverlener op zoek naar meer info over het transgenderthema? Bezoek onze pagina’s specifiek voor ‘zorgverleners’. Daar vind je o.a. info over transvriendelijk onthaal, algemene gezondheid van trans personen, psychische zorg en trans specifieke tips in de hulpverlening.

Verder wordt er per provincie vier keer per jaar een intervisiemoment georganiseerd. Lees verder op de pagina intervisiemomenten.

Laatst nagekeken op: .