Discriminatie melden 

Wanneer je discriminatie, pesterijen, haat of misdrijven ervaart omwille van je genderidentiteit of genderexpressie, kan je daarvoor klacht voor indienen. DiscriminatieExterne link is het ongelijk behandelen van een persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Er zijn in Vlaanderen en België verschillende antidiscriminatiewetten van kracht die discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken strafbaar stellen. 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)

Voor klachten op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie kan je terecht bij het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)Externe link . Misdrijven kan je best ook melden bij de politie (noodnummer 112). Pesterijen op het werk meld je in eerste instantie bij de preventieadviseur. 

Het Transgender Infopunt is door het IGVM erkend als een lokaal meldpunt voor discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie zoals bepaald in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (de Genderwet).  

Wij kunnen jouw vragen, omtrent advies of informatie over de toepassing van de wet bij individuele gevallen, aan het IGVM voorleggen, of voor jou – mits jouw toestemming – de klacht overmaken. Dit geldt voor alle feiten die ressorteren onder de burgerrechtelijke bepalingen van de wet als deze die ressorteren onder de strafrechtelijke bepalingen. Contacteer ons gerust voor meer informatie

Je kan ook zelf klacht neerleggen bij het IGVM door het online meldingsformulierExterne link  in te vullen. Indien je graag meer informatie wenst vooraleer een klacht in te dienen, dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen via hun gratis nummer 0800 12 800 (kies nummer 1 in het menu). 

Politie 

Ben je slachtoffer van een misdrijf, bijvoorbeeld geweld of lichamelijke bedreiging? Dan kan je best zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. 

In het geval van de opmaak van een proces verbaal laat je expliciet opnemen dat het hier gaat om een situatie van een misdrijf ingegeven door transfobie, en niet van homofobie. Het is namelijk zo dat er op dit moment geen rondzendbrieven zijn vanwege het ministerie van Justitie aan de bevoegde politiediensten waarbij er in het kader van discriminatie een “nomenclatuur” (code) bestaat die het gegeven van transfobie regelt. Dit is wel gepland in de toekomst, zodra de genderwet is aangepast en ook genderidentiteit en genderexpressie expliciet als gronden zijn opgenomen. Geslachtsverandering is wél reeds een beschermde grond.

Transfobie is een verzwarende omstandigheid. Dit betekent concreet dat het dossier naar een hiervoor speciaal aangesteld magistraat gaat, en er met dit verzwarende motief rekening gehouden wordt in het bepalen van de strafmaat. 

Het is belangrijk dat je de bevoegde politiediensten hierop attent maakt aangezien ze hier niet altijd ervaring mee hebben. Je kan de brochure “transfoob geweld en discriminatie van transgendersPDF ” aan hen overhandigen. Sommige politiezones hebben ondertussen een LGBT+ meldpunt opgericht, zoals de Lokale Politie BrusselExterne link en de Lokale Politie GentExterne link . Je kan er terecht voor niet-dringende politiehulp wanneer je slachtoffer bent van pesterijen, beledigingen, discriminatie of misdrijven met een homo- of transfoob motief. 

De politie kan niet alleen meer informatie geven, ze bieden ook praktische hulp of kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Sommige zaken zijn immers erg ingrijpend. De politiezone heeft een speciale dienst, het zorgteam. Deze politiemensen staan je bij tijdens moeilijke periodes. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hulp verlenen. De politie kan je doorverwijzen of je kan zelf contact opnemen. 

Let op: er is een verschil tussen melding doen bij de politie en aangifte doen. Je kan aangifte doen als er sprake is van een concreet strafbaar feit: de politie zal dan een proces-verbaal opstellen. Als je aangifte doet, verzoek je strafvervolging: dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Dit kan ook voor een niet-strafbaar feit, en is zeker ook nuttig aangezien een politiedienst door meldingen meer zicht krijgt op wat er speelt in een bepaalde politiezone. Om dezelfde reden is het belangrijk om tevens melding te doen bij een lokaal meldpunt of bij het IGVM. Deze meldingen hebben een belangrijke signaalfunctie naar de overheid! 

Als een feit zich herhaaldelijk stelt, bijvoorbeeld in geval van pesterijen of burenruzie, is het zeker nuttig om hier melding van te blijven doen, zo komen deze meldingen samen in een dossier. Probeer zo veel mogelijk details bij te houden en bewijzen te verzamelen en noteer de woorden exact zoals ze werden uitgesproken om het pestgedrag te kunnen bewijzen. Lees meer over wat je kan doen in geval van een conflict met je buren op de website van UniaExterne link

Heb je het gevoel dat men je bij de politie niet au sérieux neemt of discrimineert? Ervaar je politiegeweld? Meld dit dan bij Police WatchExterne link , een organisatie die opkomt tegen politiegeweld. 

Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) 

Sinds november 2017 kan je wanneer je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld terecht in één van volgende Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG):  

De centra zijn 24/7 bereikbaar. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen hier gratis alle mogelijke bijstand krijgen op één gecentraliseerde plaats. Het personeel is specifiek opgeleid om medische, forensische en psychologische hulp te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien gewenst kan hier ook meteen klacht neergelegd worden. Je kan hier zowel terecht direct nadat het seksueel geweld zich heeft voorgedaan als later, hoewel je in de meest ideale situatie zo snel mogelijk na het incident naar het ZSG komt. 

Laatst nagekeken op: .