Nieuwe studie naar geweld op LGBTI+ personen: genoegd-enough-assez

Heb jij er ook genoeg van?

Dit weekend lanceerde het UZ Gent een nieuw grootschalig onderzoek “Genoeg-Enough-Assez” dat geweldervaringen van LGBTI+ personen en de evoluties daarin, in beeld wil brengen. De studie richt zich tot iedereen vanaf 15 jaar die lesbisch, homo, bi+, queer of aseksueel is, of transgender, of intersekse is (of een combinatie hiervan). De vragenlijst kan anoniem online worden in gevuld op https://www.genoeg-enough-assez.be/Externe link .

Prof. dr. Joz Motmans: “Dit onderzoek is een uitbreiding en verdieping van eerdere onderzoeken die we in 2013-14 uitvoerden binnen het toenmalig Steunpunt Gelijkekansenbeleid. We vonden toen schrikbarend hoge cijfers aan geweldervaringen bij zowel holebi’s als transgender personen. Nu wensen we, in navolging van de aanbevelingen uit de eerdere studies, een grotere variëteit binnen de onderzoekspopulatie in kaart te brengen met in het bijzonder aandacht voor kruispunten met gender, leeftijd, herkomst en handicap. Ook de ervaringen van personen met een intersekse beleving worden deze keer expliciet opgenomen. We willen kortom genoeg recente data verzamelen.”

Het onderzoek, gefinancierd door Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers, buigt zich ook over de vragen zoals meldingsbereidheid, impact van het geweld, opvolging door politiediensten, … De vraag is niet enkel of en hoeveel LGBTI+ personen met geweld te maken krijgen, maar ook of bestaande voorzieningen en diensten genoeg aandacht hebben aan de opvolging en opvang. “In het volgende kwalitatieve luik willen we dan ook in kaart brengen hoe LGBTI+ personen deze opvang ervaren, hoe zij omgaan met geweldervaringen, welke investeringen zij nodig achten op deze thematiek, en hoe de overheid hier mee aan de slag kan”, aldus onderzoekster Aisa Burgwal.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Het aanpakken van homohaat en geweld op LGBTI personen is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Vlaamse actieplan tegen extremisme. Vanuit Vlaanderen maken we onder meer werk van toegankelijkere meldpunten en safe spaces waar slachtoffers terechtkunnen. Dit onderzoek van UZ Gent kan helpen om meer inzicht te krijgen, de aangiftebereidheid te vergroten en slachtoffers beter te ondersteunen. Samen maken we hier werk van, want het gaat hier om de kern van onze samenleving: de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.”

Het onderzoek mikt nu alvast op 1500 deelnemers. De online en anonieme vragenlijst duurt ongeveer 60 minuten. Deelnemen kan in het Nederlands, Frans of Engels op  https://www.genoeg-enough-assez.be/Externe link