Wettelijke context

Sinds de wet van 25 juni 2017 (ook wel Transgenderwet genoemd), die op 1 januari 2018 in werking trad, kunnen trans personen hun voorna(a)m(en) eenvoudig laten aanpassen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn immers geen attesten meer nodig van een arts, psychiater of psycholoog. Het is ook niet langer een voorwaarde om hormoontherapie te nemen of een genderbevestigende operatie te laten uitvoeren.

Wie kan aanpassing van voornaam aanvragen?

Een aanpassing van de voorna(a)m(en) kan aangevraagd worden voor en door personen die de overtuiging hebben dat het toegewezen geboortegeslacht niet volledig overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit. In België kunnen volgende personen een aanpassing van de voorna(a)m(en) aanvragen volgens deze procedure:  

  • Meerderjarige personen met Belgische nationaliteit of die staatloos of erkend vluchteling zijn; 
  • Ontvoogde minderjarige personen met Belgische nationaliteit of die staatloos of erkend vluchteling zijn; 
  • Niet-ontvoogde minderjarige personen met Belgische nationaliteit of die staatloos of erkend vluchteling zijn, die minstens 12 jaar oud zijn en worden bijgestaan door hun beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s); 
  • Personen die geen Belgische nationaliteit hebben, geen erkend vluchteling of staatloze zijn, maar wel een aanvraag hebben ingediend om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en nog geen officiële voornaam hebben.

Personen die geen Belgische nationaliteit hebben, die geen erkende vluchteling of staatloze zijn, kunnen dus hun voornaam niet in België veranderen. Zij moeten hiervoor contact opnemen met de bevoegde diensten in hun land van herkomst. Een voornaamswijziging zal dan enkel mogelijk zijn volgens de nationale wetgeving van dat land.  

Het verzoek moet worden ingediend door de persoon die de voornaam wil aanpassen of door diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Een verzoek voor een minderjarig kind (vanaf de leeftijd van 12 jaar en niet ontvoogd) moet door beide ouders samen worden ingediend, zelfs wanneer zij gescheiden leven.  

Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit evenwel niet uit dat tijdens de procedure naar de mening van de andere ouder kan worden gevraagd. 

Buitenlandse afkomst 

Het TIP ontvangt veel vragen over hoe de Belgische wet van toepassing is op personen van een geboorteakte uit een ander land dan België. We zetten de regels hier op een rij.

Personen met Belgische nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister, maar geen Belgische geboorteakte 

In dit geval zijn de Belgische regels van toepassing. Let wel: men dient zelf te zorgen voor een afschrift van de geboorteakte. Meer informatie over hoe je buitenlandse documenten moet legaliseren voor gebruik in België lees je op de website van de FOD Buitenlandse zakenExterne link .

Personen met Belgische nationaliteit, niet ingeschreven in Belgisch bevolkingsregister en geen Belgische geboorteakte 

In dit geval doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel: administratief centrum, Anspachlaan 6, 1000 Brussel.

Personen ingeschreven in het wachtregister 

In dit geval kan je geen aanvraag indienen in België. 

Erkend vluchteling 

Personen die erkend vluchteling zijn en nog géén aanpassing hebben doorgevoerd in het herkomstland, kunnen een aanpassing van geslachtsregistratie en/of voornaam aanvragen in de gemeente waar men ingeschreven is. Je volgt dus eigenlijk de administratieve procedure en gaat langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. 

Personen die erkend vluchteling zijn en wél al een aanpassing van geslachtsregistratie en/of voornaam voltrokken hebben, dienen een bewijsstuk uit het herkomstland te kunnen voorleggen in België (beëdigd vertaald). De burgerlijke stand in België dient die wijziging te erkennen en zal deze opnemen in de registers. In dit geval wordt niet de gewone procedure gevolgd. 

 

Laatst nagekeken op: .